ACORD DE CONSTITUIRE

a Blocului electoral ACUM Platforma DA și PAS

16 decembrie 2018                                                        municipiul Chișinău

Partidul Politic „Partidul Platforma Demnitate și Adevăr” reprezentat de Preşedintele partidului Andrei Năstase, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.52, IDNO 1013620006643, în temeiul Deciziei Consiliului Politic Național adoptate pe data de 16 decembrie 2018, pe de o parte,

și

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” reprezentat de Preşedintele partidului Maia Sandu, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.60 la 26 mai 2016, IDNO 1016620003403, în temeiul Deciziei Consiliului Politic Național al partidului adoptate pe data de 16 decembrie, 2018, pe de altă parte,

denumite în continuare ”Părți”,

AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR:

I. Obiectul Acordului

 1. Părțile au decis formarea Blocului Electoral ACUM Platforma DA și PAS pentru participare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

II. Denumirea integrală, denumirea prescurtată şi simbolul electoral

 1. Denumirea integrală a Blocului este: ”Blocul Electoral ACUM Platforma DA și PAS”.
 2. Denumirea prescurtată a Blocului este: ”Blocul ACUM DA PAS”.
 3. Simbolul electoral al blocului este schițat în Anexa la prezentul Acord (color și alb-negru) și reprezintă: literele majuscule ”ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante: „DA” şi „PAS” unite într-o figură geometrică. Simbolul Blocului Electoral va fi utilizat în timpul campaniei electorale în combinație cu denumirea deplină și prescurtată a Blocului Electoral. Culorile blocului sunt negru, galben și bordo.

III. Organul de conducere și persoanele cu drept de reprezentare ale Blocului electoral

 1. Blocul electoral este condus de Consiliul Politic constituit din 8 membri dintre care:

1) 2 Copreședinți ai Consiliului Politic – Maia Sandu și Andrei Năstase; copreședinții Consiliului Politic sunt și copreședinții Blocului electoral;

2) 6 membri ai Consiliului Politic – Liliana Nicolaescu-Onofrei, Igor Grosu, Mihai Popșoi, Alexandru Slusari, Inga Grigoriu, Chiril Moțpan.

 1. Consiliul Politic al Blocului electoral are următoarele atribuţii:
  • Aprobă şi, după caz, modifică lista candidaţilor din partea Blocului electoral pentru circumscripţia naţională.
  • Desemnează candidaţii din partea Blocului electoral pentru fiecare circumscripţie uninominală, precum și îi retrage în condițiile legii.
  • Constituie grupurile de inițiativă, numește conducătorii grupurilor de inițiativă și aprobă lista membrilor grupurilor de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidaților respectivi.
  • Aprobă şi revocă reprezentantul cu drept de vot consultativ al Blocului electoral la Comisia Electorală Centrală.
  • Desemnează persoana responsabilă de finanțele Blocului electoral (trezorier).
  • Desemnează reprezentanții, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale.
  • Decide asupra modului de gestiune a contului bancar ”Fond electoral” al Blocului.
  • Aprobă şi modifică strategia electorală a Blocului electoral.
  • Îndeplineşte alte atribuţii ce se impun unui concurent electoral.
 2. Ședințele Consiliului Politic sunt deliberative dacă sunt prezenți mai mult de jumătate din numărul total al membrilor desemnați potrivit pct.5.
 3. Deciziile Consiliului se adoptă prin votul majorității membrilor desemnați potrivit pct.5.
 4. Ședințele Consiliului Politic sunt consemnate în procese-verbale. Procesele-verbale sunt semnate de cei 2 copreședinți, precum și, în cazul în care cadrul normativ prevede expres acest lucru, și de alte persoane prevăzute de respectivul cadru normativ. La procesul-verbal al ședinței Consiliului Politic se anexează lista membrilor prezenți la ședință.
 5. Copreședinții Consiliului Politic reprezintă Blocul electoral în raport cu autoritățile publice, inclusiv cu organele electorale și cu alte persoane fizice și juridice. Toate documentele din numele Blocului electoral sunt semnate de cei 2 copreședinți ai Consiliului Politic, inclusiv cererea de înregistrare a Blocului electoral și demersurile (cererile) de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlament în circumscripția națională. Consiliul Politic poate delega unuia dintre copreședinți, altui membru al Consiliului Politic sau reprezentantului cu drept de vot consultativ dreptul de a semna demersurile cu privire la desemnarea reprezentanților, observatorilor și persoanelor de încredere ale concurenților electorali în toate organele electorale.

IV. Procedura de aprobare și modificare a listei candidaților în circumscripția națională

 1. Consiliul Politic al Blocului electoral aprobă lista candidaţilor din partea Blocului electoral pentru circumscripţia electorală naţională.
 2. Modificările în listele de candidați se aprobă conform prevederilor actelor normative prin decizia Consiliului Politic al Blocului electoral.

V. Procedura de constituire a grupurilor de inițiativă și de desemnare a candidaților în circumscripțiile uninominale

 1. Candidații la funcția de deputat în Parlament se desemnează de către Consiliul Politic. Tot prin decizia Consiliului Politic se numesc conducătorii grupurilor și se aprobă lista membrilor grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidaților respectivi.

VI. Desemnarea reprezentantului Blocului electoral în cadrul Comisiei Electorale Centrale

 1. Consiliul Politic desemnează reprezentantul Blocului electoral cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, având posibilitatea să-l înlocuiască oricând.

VII. Modul și procedura de repartizare a alocațiilor de la bugetul de stat

 1. Subvențiile de la bugetul de stat prevăzute la art.27 alin.(1) lit.a), c), d) și e) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, cu modificările și completările ulterioare, se vor împărți egal între părțile care au constituit Blocul electoral.

 VIII. Încetarea activității Blocului electoral

 1. Blocul electoral îşi încetează activitatea la expirarea a 3 zile de la data confirmării alegerilor parlamentare de către Curtea Constituţională, dacă până atunci organele competente ale ambelor partide semnatare nu au decis altfel.
 2. Deciziile aprobate în cadrul Consiliului Politic vor fi arhivate și transmise pentru păstrare partidelor care au constituit Blocul electoral.

IX. Modificarea și/sau completarea prezentului Acord

18. Prezentul acord poate fi modificat și/sau completat de părţile semnatare prin semnarea de acte adiționale la prezentul Acord. Prevederile actelor adiționale se supun aprobării înainte de semnarea lor de liderii celor 2 partide de către aceleași organe care au decis constituirea Blocului electoral conform prevederilor Statutelor celor 2 partide.

X. Dispoziții finale

19. Prevederile prezentului Acord se completează cu prevederile actelor normative în vigoare.

20. Prezentul Acord se semnează în 3 exemplare, câte unul pentru părți și al treilea pentru Comisia Electorală Centrală.