Versiunea rusă a declarație o puteți găsi mai jos.

Alegerile parlamentare au fost fraudate. Hoții vor să rămână la guvernare și să țină Republica Moldova în sărăcie, corupție și deznădejde.

Deputații aleși pe lista Blocului electoral ACUM Platforma DA și PAS au obținut votul cetățenilor pentru a elibera statul din captivitatea oligarhiei și pentru a construi o societate liberă și prosperă pentru toți. Suntem hotărâți să facem tot ce ne stă în puteri pentru a realiza acest angajament.

Reiterăm angajamentul nostru ferm, făcut deja în fața tuturor cetățenilor, de a nu face alianțe cu partidele oligarhice și antieuropene – PD, PSRM și Șor.

În această situație complicată, soluția pe care o propune Blocul ACUM este adoptarea în regim de urgență de către deputații noului Parlament a unui set de legi ce vizează eliberarea instituțiilor statului de sub controlul grupării Plahotniuc.

Ne adresăm tututor deputaților cărora chiar le pasă de această țară și de cetățenii ei și care înțeleg că Republica Moldova merge într-o direcție total greșită, pe o cale fără de întoarcere, care adâncește sărăcia, amplifică depopularea și izolarea pe plan internațional. Îi îndemnăm să voteze chiar din primele ședințe ale Parlamentului pachetul de legi și acte legislative menite să distrugă sistemul oligarhic și să edifice statul de drept, creând condiții pentru o economie funcțională și o viață bună.

Pachetul de legi și acte legislative pentru dezoligarhizarea statului, propus de Blocul ACUM, include:

 1. Adoptarea Declarației Parlamentului cu privire la caracterul capturat al instituțiilor statului.
 2. Ajustarea cadrului normativ necesar pentru:
  • Demiterea Procurorului general și identificarea unui procuror independent, de preferință european, și numirea acestuia în funcție.
  • Demiterea conducerii Serviciului Informații și Securitate.
  • Demiterea membrilor Comisiei Electorale Centrale.
  • Demiterea conducerii Centrului Național Anticorupție.
  • Demiterea membrilor Consiliului Audiovizualului.
  • Demiterea conducerii Autorității Naționale de Integritate.
  • Demiterea conducerii Curții Supreme de Justiție, precum și conducerii altor instituții de stat.
 3. Anularea sistemului electoral mixt.
 4. Crearea a 3 comisii parlamentare de anchetă cu privire la:
  • Investigarea furtului miliardului, cu obligarea prezentării de către BNM a raportului Kroll 2;
  • Consecințele implementării legii privind amnistia capitalului;
  • Anchetarea operațiunilor de spălare a banilor (laundromat).
 1. Adoptarea Legii Magnitsky.

Acestea sunt propunerile noastre. Acum e momentul ca și ceilalți aleși în Parlament să demonstreze că reprezentă cu adevărat voința poporului. Îi încurajăm să se elibereze de frică, să scape de șantajul grupurilor de oligarhi și să decidă în interesul țării și al cetățenilor ei.

Заявление блока ACUM о принятии пакета законов по деолигархизации государства

Парламентские выборы были сфальцифицированы. Воры хотят оставаться во власти и удерживать Республику Молдова в нищете, коррупции и отчаянии.

Депутаты, избранные по избирательному списку Блока „АCUM Платформа DA и PAS”, получили голоса граждан, чтобы освободить государство от олигархии и построить свободное и процветающее общество для всех. Мы стремимся сделать все что в наших силах для достижения этой цели.

Мы подтверждаем наше твердое обязательство, ранее принятое перед всеми гражданами, не заключать союзы с олигархическими и антиевропейскими партиями – ДПМ, ПСРМ и Шор.

В этой сложной ситуации решение, предлагаемое Блоком АCUM, заключается в срочном принятии депутатами нового парламента пакета законов, направленных на освобождение государственных учреждений из-под контроля группировки Плахотнюка.

Мы обращаемся ко всем депутатам, которые действительно заботятся об этой стране и ее гражданах и понимают, что Республика Молдова движется в абсолютно неправильном направлении, по пути без возврата, который способствует углублению бедности, депопуляции и изоляции на международном уровне. Мы призываем их проголосовать на
первых же заседаниях парламента за пакет законов и законодательных актов, направленных на разрушение олигархической системы и построение правового государства, создание условий для функциональной экономики и лучшей жизни.

Пакет законов и законодательных актов о деолигархизации государства, предложенный Блоком ACUM, включает:

 1. Принятие Парламентской декларации о состоянии захваченности государственных институтов.
 2. Создание нормативной базы, необходимой для:
  1. Отставки Генерального прокурора, назначения на эту должность независимого
   прокурора, предпочтительно европейского.
  2. Отставки руководства Службы информации и безопасности.
  3. Отстранения от должности членов Центральной избирательной комиссии.4) Отставки руководства Национального центра по борьбе с коррупцией.
  4. Увольнения членов Аудиовизуального совета.
  5. Отставки руководства Национального органа по неподкупности.
  6. Отставки руководства Верховного суда, а также руководства других государственных учреждений.
 3. Отмену смешанной избирательной системы.
 4. Создание 3 парламентских комиссий:
  1. по расследованию кражи миллиарда, обязывая Национальный Банк РМ предоставить полный отчет Kroll 2;
  2. по расследованию последствий применения закона об амнистии капитала;
  3. по расследованию операций по отмыванию денег (ландромат).
 5. Принятие закона Магнитского.

Таковы наши предложения. Настало время, чтобы и остальные депутаты, избранные в парламент, продемонстрировали, что они действительно представляют волю народа. Мы призываем их освободиться от страха, избавиться от шантажа олигархических группировок и принять решение в интересах страны и ее граждан.